Heta arbeten

Utbildningar som minskar brandrisken på arbetsplatsen | 08-400 216 10

Heta arbeten utbildning

GRUNDLÄGGANDE FAKTA INFÖR HETA ARBETEN-UTBILDNING

Innan du registrerar dig för en heta arbeten-utbildning så kan det vara bra att veta lite mer om vad som gäller. Heta arbeten är kanske inte ett ord som hör till grundläggande allmänbildning, men här bjuder vi på en enklare sammanfattning, en heta arbeten-utbildning i miniatyr helt enkelt.

Heta arbeten – hög värme ger stor brandrisk

Vad menar man egentligen när man talar om heta arbeten? Arbete som medför riktigt hög värme eller gnistbildning är det enkla svaret. Några typiska exempel är svetsning, lödning, skärning, takläggning och bearbetning med snabbgående verktyg. Dessa arbeten är mycket vanliga i samband med arbeten inom en rad olika branscher. Montage- och ombyggnadsarbeten vid industrianläggningar och andra fastigheter är typiska fall där heta arbeten är vanliga och risken för brandtillbud är stor.

Arbeten som innebär höga temperaturer och gnistbildning har alltid legat högt på statistiken när det handlar om brandorsaker, och därmed orsakat stora kostnader för företag och försäkringsbolag.

Striktare villkor infördes på 90-talet

De sistnämnda införde dock striktare regler i villkoren under 1990-talet. Denna åtgärd har gjort att antalet tillbud i samband med heta arbeten har minskat, både i antalet incidenter och räknat i rena pengar. Detta är något som har visat sig svårt att genomföra när det handlar om andra typer av skador, där har skärpta regler inte alls gett samma resultat. Men när det handlar om heta arbeten så är det enda som behövs för att minska risken för brand att man arbetar på rätt sätt. Därför har man mycket att vinna på att genomgå en utbildning i heta arbeten.

När man utför svetsnings- eller skärningsarbeten använder man en låga med väldigt hög värme, vilket kan leda till antändning av ett flertal material. Dessutom kan det spridas heta gaser som kan ta sig in i väggar, sprickor och andra utrymmen. Och det är inte bara glödande svetsloppor som är brandfarliga, även svarta loppor kan ha väldigt höga temperaturer och orsaka bränder. Gnistor som uppstår vid rondellskärning kan också vara mycket brandfarligt.

Hetluft kan innebära brandrisk

Men det är inte bara gnistor som skapar brandfara i samarbete med heta arbeten. Även hetluft som alstras när man förbränner gas kan bli så het att den kan antända brandfarliga ämnen. Varmluftspistoler kan också bli så heta vid mynningen att det kan bli brandfarligt.

Hur ska man då skydda sig mot bränder? Planering och noggrant förberedda åtgärder är svaret. Dessa åtgärder baseras på de säkerhetsregler som gäller i Sverige och Skandinavien.

Allmän information om heta arbeten

Heta arbeten är ett skadepreventionskoncept som innefattar utbildning och certifiering av personer som arbetar med brandfarliga arbeten .

Alla som befattar sig med heta arbeten är skyldiga att gällande föreskrifter följs. De som är skyldiga att följa föreskrifterna är följande: de försäkrade, eventuella medförsäkrade och anlitade uppdragstagare och entreprenörer. Den som har tecknat en försäkring är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter som finns i villkoren. Svenska försäkringsbolag har gemensamma krav på att säkerhetsregler ska följas vid heta arbeten. Dessutom är det krav på att reglerna ska dokumenteras.

Tillfälliga certifikat borttagna

Tidigare kunde man beställa ett tillfälligt certifikat för heta arbeten, men den möjligheten försvann 2015. De certifikat som finns i Sverige, Norge, Finland och Danmark gäller i samtliga dessa länder. Det finns dock vissa skillnader mellan länderna när det gäller utbildning och certifikat. I Danmark finns exempelvis tre olika varianter av heta arbeten-certifikat.

När man genomgått och blivit godkänd i en heta arbeten-utbildning så erhåller man ett certifikat som är giltigt i fem år från datumet då man blev godkänd. Certifikatet går ut sista dagen i den månad som är angiven på certifikatet. Vill du kontrollera om en specifik hantverkare är utbildad och certifierad för heta arbeten? Gå in på hetaarbeten.se och gör en sökning.  Ett certifieringstest måste genomföras inom 30 dagar efter at utbildningen har genomförts.

Viktigt med relevanta kunskaper om heta arbeten

Hur skiljer man på en tillfällig och en permanent arbetsplats? På en permanent arbetsplats, som exempelvis en mekanisk verkstad eller liknande, är riskerna kända och brandrisken lättare att kontrollera. På en tillfällig arbetsplats, som exempelvis ett bygge eller en provisorisk verkstad, är brandrisken betydligt svårare att kontrollera. Det är därför det är av största vikt att man som byggare har genomgått en heta arbeten-utbildning och har relevanta kunskaper på området.

Vill du anmäla ditt företag till en utbildning i heta arbeten eller vill du bara ha mer information? Välkommen att kontakta oss så hör vi av oss så snabbt som möjligt.

 

Höj tryggheten på bygget med en kvalitativ Heta arbeten-utbildning!